ตัวชี้วัดที่ 1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา                        กำหนด