ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย