ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม