ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด