ตัวชี้วัดที่ 3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย