ตัวชี้วัดที่ 1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ                   ของชุมชน นโยบาย เป็นไปได้ในการปฏิบัติ