มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

ตัวชี้วัดที่ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  

ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ตัวชี้วัดที่ 4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ 5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้