Menu
Menu

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  
บ้านเชียงดาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchiangdao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเชียงดาว
ตำบล :
  เชียงดาว
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-455073
โทรสาร :
  053456240
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น