ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุดา เปี้ยมึ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

: โทร 089-8554515

นางวิภา สมเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

: โทร 095-4478161

นางลาวัลย์ ยิ่งมี
ครูชำนาญการ

 : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

: โทร 081-9617795

นางสาวอรพิมพ์ เครือแดง
ครูผู้ช่วย

 : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

: โทร 093-1302154

นางเพ็ญแข อินไข
พนักงานราชการ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

: โทร 098-4196915

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกรรณิการ์ คำยาว
ครูผู้ช่วย

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

: โทร 062-7251076

นางโศภิษฐ์ ดวงดาว
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

: โทร 081-5304698

นางนภาพร แพทย์ยา
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

: โทร 062-5938389

นางสาวอนงค์วจี พุทธิมา
ครู

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

: โทร 082-3919004

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิไลวรรณ บุญรอด
ครูชำนาญการ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

: โทร 081-9933371

นางอรุณี บุญญานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

: โทร 087-5202287

นายอารัญ ดำรงศ์งาม
ครูผู้ช่วย

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

: โทร 081-1687280

นางสาวมยุรา ปู่หล้า
ครูอัตราจ้าง

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

: โทร 061-3416895

ครูช่วงชั้นที่ 1

นางสาวมาลิน ธารสาธร
ครูผู้ช่วย

: ครูช่วงชั้นที่ 1

: โทร 090-9654622

นายณัฐพงษ์ ชวาลกิจไพศาล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

: ครูช่วงชั้นที่ 1

: โทร 080-9423809

นางสาวกาญจนาพร ถมปัทม์
ครูอัตรจ้าง

: ครูช่วงชั้นที่ 1

: โทร 063-1147074