ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัทธมน คำตา
ครูผู้ช่วย

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

: โทร 086-1156686

นางสาวฉันท์ชนิต สิทธิบุญมี
ครูชำนาญการ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

: โทร 083-0817102

นางเพ็ญจันทร์ คำคง
ครูชำนาญการ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

: โทร 085-7131394

นางสาวรติมา บุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

: โทร –

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางชมพูนนุช ท้าวแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

: โทร 081-7060671

นางสาวภัทรพร มูลลี
ครูผู้ช่วย

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

: โทร 084-8188049

*—- *—–
*——-

 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

: โทร –

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวขนิษฐา ปันสอน
ครู

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

: โทร 097-9821824

นางสาวรัชดา ไชยมี
ครูชำนาญการ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

: โทร 092-2975424

นางดวงแข ชิน
ครูชำนาญการ

: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

: โทร 061-3389041

ครูช่วงชั้นที่ 2

 
นางมยุเรศ จิโน
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูช่วงชั้นที่ 2

: โทร 081-1625883

นางพัชรี อุ่นละออ
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูช่วงชั้นที่ 2

: โทร 084-7410497

นางสาวกัลยกร สุพิณวงศ์
ครูชำนาญการ

: ครูช่วงชั้นที่ 2

: โทร 089-9538487