ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเจนจิรา ไชยวงค์สิงห์
ครูผู้ช่วย

: ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

: โทร 085-0376403

นางสาวเจนจิรา นวลขาว
ครู

: ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

: โทร 089-5588293

นายปาลวิทย์ จินะโสติ
ครูชำนาญการ

: ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

: โทร 064-3345054

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาววรพรรณ์ เชียงราย
ครู

: ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

: โทร 088-4092209

นางสาวปราณี ปะพอ
ครู

: ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

: โทร 098-7522591

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายฉัตรชัย ศรีไว
ครู

: ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

: โทร 090-8939863

นางจิราวัจน์ ดำสอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

: โทร 087-4918898

ครูช่วงชั้นที่ 3

 
นางพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูช่วงชั้นที่ 3

: โทร 081-9980699

นายกิตติภัทร บารมีรัตนชัย
ครู

: ครูช่วงชั้นที่ 3

: โทร 084-3744549