นางสาวอมรรัตน์ มหาวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

: โทร 084-077008

นางเมทนี อาสการ
ครูชำนาญการพิเศษ

: ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

: โทร 087-1775883

นางนิตยา สงครินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

 : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

: โทร 086-1833503

นางสาวภัทรภรณ์ ลัมพะบุตร
ครูอัตราจ้าง

: ครูอนุบาล

: โทร 093-0494362