ประวัติโรงเรียนบ้านเชียงดาว

           โรงเรียนบ้านเชียงดาวเดิมชื่อ โรงเรียนมัธยมเชียงดาว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2466 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่จัดตั้งครั้งแรกอาศัยศาลาวัดอินทารามเป็นที่เรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 18 คน ชาย 15 คน หญิง 3 คนโดยมีนายประยูร  เปาโลหิต เป็นครูใหญ่

          ต่อมาได้ย้ายสถานที่มาก่อสร้างอาคารเรียนในที่ดินของ พันโทประดิษฐ์  พันธาพา โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและส้วมจำนวน  40, 000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด 3 ห้องเรียน พื้นไม้กระดานหลังคามุงสังกะสี หันหน้าอาคารไปทาง      ทิศเหนือ พร้อมทั้งได้จัดสร้างส้วมจำนวน 5 คูหา ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2499 โดยมีนายประเสริฐ  กาญจนดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน นายยง  ภักดี นายอำเภอเชียงดาว เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมี นายดวงคำ  เจริญศิลป์  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนครูใหญ่