Menu
Menu

                                 

                                                    วิสัยทัศน์ / ปรัชญา 

                               การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

                                                 พันธกิจ / เป้าประสงค์

      1.      ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

      2.      ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

      3.      ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ

      4.      โรงเรียนใช้เทคโนโลยีจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      5.      โรงเรียนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

      6.      โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

      7.      โรงเรียนส่งเสริมวินัยและคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม