การกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านเชียงดาว พ.ศ. 2563 2566

            โรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
ได้ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงถึงภาพอนาคตหรือเป้าหมายการดำเนินงาน  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal)  รวมทั้งตัวชี้วัด  (Key  Performance  Indicators : KPI) ที่ต้องการและกำหนดกลยุทธ์ (Strategies) เพื่อให้เห็นแนวทางที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้

               วิสัยทัศน์ (Vision)

            ภายในปี 2566 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาคุณภาพครู และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ภายใต้กระบวนการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

               การกำหนดพันธกิจ(Mission)

วิสัยทัศน์(Vision)

พันธกิจ(Mission)

          ภายในปี 2566 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาคุณภาพครู และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ภายใต้กระบวนการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

1.       พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ     อันพึงประสงค์เพื่อเป็นคนดีของสังคม

3.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เชี่ยวชาญ    ทางวิชาชีพ

4.       พัฒนาการบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.       ส่งเสริมพัฒนา สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา

6.       ส่งเสริมพัฒนา กระบวนการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม

7.       พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

              เป้าประสงค์ของโรงเรียน(GOAL)

1.       ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.       ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม

3.       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

4.       ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.       โรงเรียนมีเทคโนโลยีจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

6.       โรงเรียนมีระบบบริหาร จัดการแบบมีส่วนร่วม

7.       โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

              กลยุทธ์

            กลยุทธ์ที่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

            กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ

            กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

              จุดเน้น (Focus)

  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยเน้นการอ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสร้างนวัตกรรม
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้เป็นคนดีในสังคม
  3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  4. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา
  6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
  7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา