LOGO 3

                       ความหมายของตราประจำโรงเรียนบ้านเชียงดาวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

         1. ส่วนของสี

                          สีบานเย็น – ขาว  คือ  สีประจำโรงเรียนเรียน

                   สีบานเย็น        หมายถึง  ความโดดเด่น ความรุ่งโรจน์ ความสว่างแห่งปัญญา และความสุข

                   สีขาว             หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ความสะอาดสดใส และมีคุณธรรม

         2. ส่วนของคำ

                       สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี   หมายถึง  ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข คือ                                                   ปรัชญา   ประจำโรงเรียนบ้านเชียงดาว

                      เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กิจกรรมเด่น คือ คำขวัญประจำโรงเรียนบ้านเชียงดาว

        3. ส่วนของสัญลักษณ์ที่ใช้

               ตราเสมา                 หมายถึง  ตรากระทรวงศึกษาธิการ

               ใบมะกอกคู่              หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งความหวัง ชัยชนะ และความสำเร็จ

               ห่วงคล้องกัน 4 ห่วง    หมายถึง  ความสามัคคีอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

               ดาว 2 ดวง               หมายถึง  โรงเรียนบ้านเชียงดาวตั้งอยู่ในตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว