วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มารับหนังสือเรียนของปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มารับหนังสือเรียนของปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารับหนังสือเรียนของปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านเชียงดาวเร่งปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเตรียมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564 นี้